HiSoUR Art Cultura Història (Català)

El Mètode de referència estàndard o SRM és un dels diversos sistemes que utilitzen els cervesers moderns per especificar el color de la cervesa. La determinació de la valor SRM implica mesurar l’atenuació de la llum d’una longitud d’ona particular (430 nm) a el passar per 1 cm de la cervesa, expressant l’atenuació com una absorció i escalant l’absorció per una constant (12.7 per SRM; 25 per EBC).

el nombre SRM (o EBC) representa un únic punt en l’espectre d’absorció de la cervesa. Com a tal, no pot transmetre informació a tot color que requeriria 81 punts, però és notablement bo en aquest sentit (transmet el 92% de la informació espectral) fins i tot quan es consideren les cerveses de fruites.

Els ” coeficients de desviació “auxiliars (veure SRM augmentat a continuació) poden recollir la resta i són necessaris per a les cerveses de fruita i quan s’han de caracteritzar les subtils diferències de color en les cerveses de malta.

Mètode de mesura
Els mesuraments d’ASBC i EBC ara són idèntiques (ambdues realitzades en la mateixa longitud d’ona i en la mateixa cubeta de mida) però l’escala és diferent.

Es fa servir un fotòmetre o espectrofotòmetre per mesurar l’atenuació de la llum blava profunda (violeta) a 430 nm, ja que passa a través d’1 cm de cervesa continguda en una cubeta estàndard d’1 cm per 1 cm. l’absorció és el logaritme de la relació entre la intensitat de l’feix de llum que entra a la mostra i la intensitat que surt. Aquesta di cia es multiplica per 12.7 en el sistema SRM i 25 al EBC (veure a continuació).

Per exemple, si la intensitat de llum que surt és una centèsima, la intensitat de llum que entra a la relació és 100, l’absorció és 2 i el SRM és 25.4. El factor d’escala es deriva de la definició original de SRM discutida en el següent paràgraf.

El nombre de SRM va ser originalment, i encara ho és, definit per “intensitat de color de cervesa en una mostra lliure de terbolesa i tenint les característiques espectrals d’una cervesa mitjana és 10 vegades l’absorbància de la cervesa mesura en una cel·la de 1/2 polzada amb monocromàtica llum a 430 nanòmetres. “Els espectrofotòmetres moderns usen cubetes d’1 cm en lloc de les de 1/2 polzada. Quan s’utilitza una cubeta d’1 cm, l’aplicació de la llei de Bouguer-Beer-Lambert mostra que el multiplicador ha de ser 12,7 en lloc de 10. Quan el valor SRM per a una cervesa o most és més gran que aproximadament 30, el límit lineal logarítmic d’alguns instruments s’acosten cubetes d’1 cm. En aquests casos, la mostra es dilueix amb aigua desionitzada. L’ús de Beer-Lambert novament dóna la definició matemàtica de SRM en el cas general com:

SRM = 12.7 \ vegades D \ vegades A _ {{430}} a on re és el factor de dilució d = 1 per a mostres sense diluir, D = 2 per dilució 1: 1, etc.) i a _ {{430}} l’absorbància a 430 nm en 1 cm.

La longitud d’ona de 430 nanòmetres correspon a una llum blava (violeta) profunda, i es va triar, a l’igual que el multiplicador, per fer que els valors determinats en el sistema SRM fossin comparables als determinats utilitzant el sistema Lovibond en ús en el moment de l’adopció de l’SRM.

el SRM va ser adoptat el 1950 per l’American Society of Brewing Chemists, que va reconèixer la necessitat d’un mesurament de color basada en instruments no carregats per les dificultats de sistema Lovibond que es basa (encara està en ús en moltes indústries, inc diluïda l’elaboració de cervesa; etiquetats amb el color Lovibond dels mosts de laboratori preparats a partir d’ells) en la comparació visual de la mostra amb els discs de vidre tintat. Els colors de cervesa mesurats en SRM i graus Lovibond van ser, com es va assenyalar anteriorment, aproximadament iguals en el moment de l’adopció de l’SRM. No obstant això, els mètodes analítics moderns mostren que SRM i Lovibond divergeixen per obtenir colors més foscos. La comparació de les dades de EBC i Lovibond publicats per malsters moderns mostra que la relació entre SRM i Lovibond (ºL) és:

SRM = 1.3546 \ times {^ {\ circ} l} -0.76.

EBC a el sistema de mesurament de color EBC és similar a l’SRM. Els mesuraments es prenen a 430 nm en una cel·la d’1 cm, però la unitat de color és 25 vegades el factor de dilució multiplicat per A430 en comparació amb 12,7 vegades el factor de dilució multiplicat per A430, de manera que

{\ mbox {EBC}} = {\ mbox {SRM}} \ times 1.97

{\ mbox {SRM}} = {\ mbox {EBC}} \ times.508
Per tant, EBC és aproximadament dues vegades SRM i això s’aplica a qualsevol profunditat de color. L’acord entre SRM i Lovibond és just per a les cerveses pàl·lides (10 ° L ~ 12.7 SRM) però empitjora per les cerveses més fosques o els mosts (40 ° L ~ 53.4 SRM).

Els dos sistemes exigeixen que la cervesa estigui lliure de terbolesa abans del mesurament a 430 nm. Al SRM, es pren un segon mesurament a 700 nm. Si l’absorció en aquesta longitud d’ona és menor a 0.039 (aquest número prové de) vegades l’absorció a 430 nm, la cervesa es considera lliure de terbolesa. En cas contrari, es filtrarà o centrifugará i es repetirà la lectura. Si la prova de relació no es passa després de la clarificació, llavors la cervesa no té “característiques espectrals mitjana” i, tècnicament, no està qualificada per ser caracteritzada pel mètode SRM. El mètode de SRM augmentat que es descriu a continuació elimina aquesta dificultat.

En el sistema EBC, es requereix que la cervesa es filtri si el seu terbolesa és més d’1 unitat de terbolesa EBC (equivalent a 1 FTU) .No es realitza cap mesura d’absorció que no sigui a 430 nm. (el turbidímetre mesura la dispersió a 650 nm).

Tingueu en compte que una versió anterior de la color EBC es va basar en l’absorció a 530 nanòmetres, el que no va permetre la conversió directa entre els dos sistemes. No obstant això, si un assumeix un espectre d’absorció logarítmica lineal (la hipòtesi de Linne de el regne de la color caramel), i coneix l’índex Linne Hue, H_ {l}, les absorcions estan relacionades per:

A _ {430}} = A _ {{530}} \ vec és 10 ^ {{H _ {{L}} / 10}}
Una fórmula per a la conversió entre l’antic valor de color EBC i SRM de vegades continua apareixent a la literatura. No ha d’usar, ja que és defectuós i es basa en mesuraments que ja no es prenen.

Part de el problema amb aquesta fórmula és que els espectres de cervesa no són logarítmics lineals. L’absorció d’1 cm d’una cervesa amb “característiques espectrals mitjana” (mitjana aquí voldrà dir la mitjana dels espectres d’absorció del conjunt de 99 cerveses i que figura a) en la longitud d’ona {\ displaystyle \ lambda} \ lambda està bé descrita per

A (\ lambda) = {SRM \ sobre 12.7} (0.018747e ^ {{- {(\ lambda -430) \ over 13.374}}} + 0.98226e ^ {{- {(\ lambda -430) \ over 80.514}}})
Si bé està clar que es podria fer servir aquesta fórmula per calcular A530 a partir de l’SRM mesurat a 430 nm i, per tant, interconvertir entre SRM i EBC antic, aquest no és el lloc on es troba el seu valor. Com que representa, al menys aproximadament, l’espectre d’absorció complet de la cervesa, pot usar-se per calcular el color de l’triestímul (tres coordenades de color en un espai de color escollit que descriu el color que veu realment un observador) d’una cervesa de SRM coneguda seguint la prescripció de ASTM E-308.

Triestímul color a Hi ha hagut interès en els informes de triestímul a la comunitat cervesera en els últims anys i el ASBC té un Mètode d’Anàlisi aprovat per a la caracterització de l’triestímul. L’absorció de la mostra es mesura en 1 cm a 81 longituds d’ona separades per 5 nm començant a 380 nm i estenent-se a 780 nm. Aquests es converteixen en valors de transmissió (prenent el antilogaritmo de cada absorció) i inserint els resultats en ASTM E-308. Els valors de triestímul informats estan en l’espai de color L * a * b * i descriuen el que es veu sota el il·luminant C (llum del dia) per un observador de 10 ° quan la trajectòria és d’1 cm. L’elecció de la ruta, el il·luminant, l’observador i l’espai de color no representa una limitació de l’E-308, sinó més aviat la necessitat de la ASBC d’estandarditzar els informes.

Si només se’ns dóna el valor de SRM per a una cervesa, podem calcular l’espectre de transmissió aproximat si la cervesa té característiques espectrals mitjana simplement prenent el antilogaritmo de A (\ lambda):

T (\ lambda) = log ^ {{- 1}} (- {SRM \ sobre 12.7} (0.018747e ^ {{- {(\ lambda -430) \ sobre 13.374 }}} + 0.98226e ^ {{- {(\ lambda -430) \ over 80.514}}}))
Això es pot usar amb E-308 per calcular el color de l’triestímul en qualsevol camí, per a qualsevol il·luminant, per a qualsevol observador en qualsevol espai de color derivable de l’espai CIE XYZ. Aquesta fórmula podria, per exemple, usar-se per calcular pegats de color per imprimir en transparències o cartolines per avaluar el SRM de cerveses reals, però les mostres de color preparades d’aquesta manera només són vàlides per al il·luminant, l’observador i la ruta utilitzada en l’E-308 càlcul. La guia de color BJCP es va preparar d’aquesta manera. Això il·lustra que el SRM sí transmet informació a tot color si la cervesa té característiques espectrals mitjana.Si no és així, llavors necessitem més informació que només la proporciona SRM.

SRM augmentat d’Investigacions recents han demostrat que l’espectre de transmissió d’una cervesa (sense restricció de les seves característiques espectrals) pot representar-se per :

T (\ lambda) = log ^ {{- 1}} (- {SRM \ sobre 12.7} (0.018747e ^ {{- {(\ lambda - 430) \ sobre 13.374}}} + 0.98226e ^ {{- {(\ lambda -430) \ over 80.514}}} + c_ {1} \ xi _ {1} + c_ {2} \ xi _ {2} + ...))

on el \ xi _ {i} són vectors propis de la matriu de covariància dels espectres de transmissió normalitzats de el conjunt de cerveses a partir de el qual l’espectre mitjana normalitzat (la suma dels dos termes exponencials entre parèntesi en el a (\ lambda) fórmula) es va determinar i c_ {1}c_ {2} etc. s’obtenen com els productes punt dels vectors propis amb l’espectre de transmissió normalitzat de la cervesa que es caracteritza. Aquesta fórmula és idèntica a la donada prèviament, amb l’excepció que ha estat augmentada per c_ {i} coeficients que codifiquen la desviació de l’espectre normalitzat de mostra de l’espectre mitjana normalitzat. Quan la cervesa de mostra té un espectre normalitzat proper a la mitjana, les c són petites i és notable la freqüència amb què aquest és el cas. Típicament, un o dos coeficients d’augment són suficients i sovint són prou petits com perquè un o més puguin ser descuidats. Per exemple, una al · importada amb SRM igual a 6.8 té coeficients -0.07 i -0.1. Utilitzant aquests dos coeficients s’obté una precisió de l’color de menys d’una unitat espacial L * a * b * (el límit de percepció) en un camí de fins a 10 cm sota el il·luminant C. Utilitza només el SRM per a aquesta cervesa dóna una descripció raonablement bona del seu color amb error de prop de 4 L * a * b * unitats. Les cerveses que es desvien dramàticament de l’espectre “mitjana” s’acomoden fàcilment. Per tant, una mostra de Kriek (cervesa de cirera belga) té un SRM de 15.27. Si es reconstruís el seu color només des del SRM, seria el color d’una cervesa “mitjana” que serà de color ambre fosc, no el vermell d’un Kriek. La inclusió de 3 coeffiecents (1.8, 0.8 i -0.1) proporciona precisió del color de menys d’1 L * a * b * unitat en trajectes de fins a 8 cm de nou sota il·luminant C.

La SRM augmentada és avantatjosa en relació amb el mètode de triestímul ASBC en aquest color sota qualsevol circumstància de visualització que es pugui calcular més de la que es conserva la classificació de SRM familiar. A causa de l’metamerismo no es pot, en el cas general dels coeficients de desviació no zero, estimar l’espectre original a partir dels valors L * a * b * informats pel mètode ASBC.

Color basat en el Mètode de referència estàndard (SRM)

SRM / Lovibond Exemple Color de la cervesa EBC
2 Pale lager, Witbier, Pilsener , Berliner Weisse 4
3 Maibock, Blonde Ale 6
4 Weissbier 8
6 American Pale Ale, Índia Pale Ale 12
8 Weissbier, Saison setze
10 Anglès amarg, ESB 20
13 Biere de Garde, Doble IPA 26
17 Lager fosc, lager de Viena, Marzen, Amber Ale 33
20 Brown Ale, Bock, Dunkel , Dunkelweizen 39
24 Irish Dry Stout, Doppelbock, Porter 47
29 cervesa negra 57
35 Foreign Stout, Baltic Porter 69
40 + Imperial Stout 79

Share to:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *