Leucopènia com troballa en pacients amb ansietat i depressió | Maurera Penya | Medicina Interna

Resum

La leucopènia establerta segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es defineix amb valors de glòbuls blancs < 4.000mm3, el que pot estar representat per diferents causes, avaluant en aquest treball la influència de factors psicosomàtics com l’ansietat i depressió. Mètodes: Es realitza un estudi de camp, de caràcter exploratori, transversal, recolzat en una revisió documental. Es van estudiar 63 pacients provinents de l’servei de Medicina Interna de l’Hospital Vargas de Caracas i de la consulta privada del Dr. Herman Wuani, als que se’ls va aplicar l’escala de Hamilton per depressió i ansietat; posterior a això es va realitzar una hematologia completa. Resultats: Es van definir 3 grups segons els símptomes trobats en l’escala de Hamilton, Grup 1 amb símptomes d’ansietat, Grup 2 amb símptomes de depressió i Grup 3 sense alteracions psicosomàtiques; tot això aplicat a pacients d’ètnia blanca i mestissa, pertanyent el 28,57% (n = 18) a el sexe masculí i 71,42% (n = 45) a el sexe femení. La mitjana d’edat dels pacients va ser 29,14 anys en el total de la mostra. Dels pacients ansiosos, 20 van resultar tenir leucopènia (p < 0,00000001), la resta de pacients tenien glòbuls blancs > 4.000mm3 ( 6 ansiosos, 19 deprimits i 18 sense alteracions psi- cosomáticas). Els pacients amb valors de limfòcits < 40%: 1 ansiós, 9 deprimits i 12 sense alteracions psicosomàtiques; aquells amb limfòcits > 40% eren: 25 ansiosos, 10 deprimits i 6 sense alteracions psicosomàtiques (p < 0,000039). Conclusions: El descens dels glòbuls blancs va ser estadísticament significatiu en el grup de pacients amb ansietat.

a

Abstract

Leukopenia es established by the World Health Organization (WHO) is defined when the Leukocyte count is below 4.000 / mm3, which can have different causes; in this study the influence of Psychosomatic factors such as anxiety and depressió were evaluated. Methods: This was an exploratory field study, una ajuda de a literature review. We studied 63 patients from the Internal Medicine service of the Hospital Vargas de Caracas and the private practice of Dr. Herman Wuani. The Hamilton Rating Scale for depressió and anxiety were administered after a full Hematology test was done. Results: According to the symptoms found and after administering the scale, there were 3 groups: group 1. anxiety symptoms, group 2. depressió symptoms and group 3 unaltered. The distribution for gender 28.57% (n = 18) male and 71.42% (n = 45) female. The pixen age of the subjects 29.14 years. In anxious patients, 20 were found to have leukopenia (p < 0,00000001), the Remaining patients had > 4.000mm3 (6 anxious, 19 Depressed and 18 not Psychosomatic). Patients with lymphocytes < 40%: 1 anxious, 9 Depressed and 12 without Psychosomatic disorders, Patients with Lymphocytes > 40%: 25 anxious, 10 Depressed and juny without Psychosomatic disorders (p < 0,000039). Conclusions: The decrease in white blood cells was statistically significant in the group with anxiety.

a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *