Lorotec (Ketorolaco) 30 mg. c / març ampolletas

FORMA FARMACÈUTICA I FORMULACIÓ:

Cada ml de solució injectable conté:

Ketorolaco trometamina …………………………… ………………. 30 mg

Vehicle, c.b.p. 1 ml.

Cada PASTILLA conté:

Ketorolaco trometamina ……………………………………………. 10 mg

ÚS: Tractament a curt termini de dolor lleu a moderat en el postoperatori i en traumatismes musculosquelètics; dolor causat pel còlic nefrític.

CONTRAINDICACIONS: A l’igual que altres AINEs, ketorolaco TROMETAMINA està contraindicat en els pacients amb úlcera gastroduodenal activa, hemorràgia digestiva recent o antecedents d’úlcera gastroduodenal o hemorràgia digestiva. Està contraindicat en els pacients amb insuficiència renal moderada o greu i en els pacients amb risc d’insuficiència renal per hipovolèmia o deshidratació.

Ketorolaco trometamina està contraindicat durant el part. Està contraindicat en pacients amb hipersensibilitat demostrada a l’ketorolaco TROMETAMINA o altres AINEs, així com en pacients amb antecedents d’al·lèrgia a l’àcid acetilsalicílic o altres inhibidors de la síntesi de prostaglandines ja que s’han descrit reaccions anafilactoides greus en aquests pacients.

Pel seu efecte antiagregant plaquetari, està contraindicat com analgèsic profilàctic abans o durant la intervenció quirúrgica, donat el risc de l’hemorràgia. Inhibeix la funció plaquetària pel que està contraindicat en pacients amb hemorràgia cerebrovascular possible o confirmada, pacients sotmesos a operacions amb risc important d’hemorràgia, pacients amb hemostàsia incompleta o en pacients amb alt risc d’hemorràgia.

Ketorolaco trometamina Solució injectable està contraindicat per a administració epidural o intratecal, ja que conté alcohol. No administrar en nens en el postoperatori d’amigdalectomia.

RESTRICCIONS D’ÚS DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA:

Embaràs:

Categoria de risc C, al tercer trimestre categoria D: Els estudis en animals no han registrat efectes teratògens, encara que si embriotòxics (distòcia i retard en el part).

no existeixen estudis adequat i ben controlats en humans. L’ús crònic durant el 3er. trimestre, podria produir teòricament tancament prematur de l’conducte arteriós de el fetus, per inhibició de la síntesi de prostaglandines.

També pot produir un efecte antiagregant plaquetari, que podria complicar o perllongar l’hemorràgia materna.

Abans de el part pot reduir i fins i tot anul·lar la contracció uterina, retardant el part i prolongant la gestació.

Lactància: ketorolaco TROMETAMINA s’excreta en la llet materna. A causa dels possibles efectes en el sistema cardiovascular de l’nounat, no es recomana el seu ús en mares lactants.

REACCIONS SECUNDÀRIES I ADVERSES: Els següents són efectes adversos reportats en els diferents estudis clínics realitzats amb ketorolac trometamina .

Generals: Augment de pes, edema, astènia, miàlgies, hiponatrèmia, hipercaliemia, anafilaxi, broncospasme i hipotensió.

gastrointestinals: Hemorràgia gastrointestinal, rectorragia, cabellera, nàusea, úlcera pèptica, dispèpsia, diarrea, mal gastrointestinal, flatulència, restrenyiment, disfunció hepàtica, sensació de plenitud, estomatitis, vòmit, gastritis i eructes, hepatitis, icterícia colestàsica, insuficiència hepàtica, síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson, dermatitis exfoliativa.

Respiratòries: Asma i dispnea.

Cardiovasculars: rubor, pal·lidesa i hipertensió.

Hematològiques: Porpra.

urogenitals: Polaquiuria, oligúria i hematúria , insuficiència renal, síndrome urèmica hemolítica.

Sentits especials: Alteracions de l’gust, anormalitats de la vista, tinnitus.

Dermatològics: Pruïja, urticària, rash.

Sistema nerviós central: Somnolència, mareig, sudoració, cefalea, boca seca, nerviosisme, parestèsia , Depressió, eufòria, dificultat per concentrar-se, insomni i vertigen. Convulsions, al·lucinacions, hipercinesis, hipoacúsia, meningitis asèptica, simptomatologia extrapiramidal.

En pacients hipovolèmics o amb volum circulant disminuït es pot originar insuficiència renal aguda, de manera que l’administració de ketorolac TROMETAMINA haurà de ser acurada.

interaccions medicamentoses I D’UN ALTRE GÈNERE:

el probenecid redueix la depuració de l’ketorolac TROMETAMINA incrementant la concentració plasmàtica i la seva vida mitjana.

La furosemida disminueix la seva resposta diürètica a l’administrar concomitantment amb ketorolaco TROMETAMINA.

L’administració conjunta de ketorolac TROMETAMINA i inhibidors de l’ECA incrementa el risc de dany renal.

PRECAUCIONS EN RELACIÓ AMB EFECTES DE Carcinogènesi, mutagènesi, teratogènesi I SOBRE LA FERTILITAT:

No s’han reportat anomalies en aquests rubros causades per l’administració d’aquest fàrmac.

Ús IM:

Dosi inicial: 30 a 60 mg.

Dosi subsegüents: 10 a 30 mg cada 4-6 hores.

Dosi màxima a el dia: 120 mg a el dia.

nens: Per a nens majors de 3 anys es recomana una dosi IV o I.M. de 0.75 mg / kg cada 6 hores fins a una dosi màxima de 60 mg. No ha d’excedir de 2 dies l’administració parenteral.

És més recomanable utilitzar la via intravenosa en nens (a causa de el dolor). La infusió intravenosa pot ser a dosi de 0.17 mg / kg / h.

Ús IV:

Adults:

Bolo: 30 mg administrats en no menys de 15 segons, dosi que pot repetir-se després de 30 minuts si no s’ha aconseguit l’alleujament satisfactori de el dolor, seguits per 10 a 30 mg cada 4 a 6 hores.

Infusió: 30 mg en bolus, administrats en no menys de 15 segons, seguit per una infusió contínua a una velocitat de fins a 5 mg / hora.

Dosi màxima a el dia: 120 mg a el dial. El tractament no ha d’excedir de 4 dies.

Pacients d’edat avançada i pacients amb dany renal: Es recomana utilitzar la menor dosi de l’interval i no ha d’excedir de 60 mg a el dia.

MANIFESTACIONS i MANEIG dE LA sobredosificació O INGESTA ACCIDENTAL:

Amb sobredosi de ketorolaco TROMETAMINA s’han descrit els següents símptomes: dolor abdominal, nàusees, vòmit, hiperventilació, úlcera gastroduodenal, gastritis erosiva i disfunció renal; tots ells van desaparèixer després de retirar el fàrmac. La diàlisi tot just permet eliminar ketorolaco TROMETAMINA de la sang.

RECOMANACIONS SOBRE EMMAGATZEMATGE:

Conservar a temperatura ambient a no més de 30 ° C i en lloc sec. Protegiu-vos de la llum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *